سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

حبیب اله سعیدی نیا – استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

خلیج فارس یکى از مهم ترین حوزه هاى تجارتى ایران در دوره ى قاجار به خصوص ازدوره ى ناصرى به بعد است چرا که در این زمان پدیده ى سرمایه دارى به صورت یک نظام غالب بین المللى در آمده بود و تجارت جهانى گسترش یافته و رقابت کشورها براى به دستآوردن بازار هاى جدید و تهیه مواد اولیه رشد زیادى یافته بود. در نتیجه ایران نیز مورد توجه قدرت هاى جهانى قرار گرفت و روابط آن با کشور هاى خارجى به خصوص اروپا گسترش یافت.لذا حکومت ایران مجبور شد امور تجارى خود را انتظام بخشیده و نهاد هاى اقتصادى خاصى را جهت سر و سامان دادن و رونق بخشدن به تجارت داخلى و خارجى دایر نماید. تشکیل وزارتتجارت و فلاخت در سال ۱۲۷۶ ق/ ۱۸۶۰ م و تشکیل وزارت گمرک در سال ۱۲۹۲ ق/ ۱۸۷۴ م از جمله ى این اقدامات بود