سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم کاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد – جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری – دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

شناخت هر پدیده‌ای به درک و شناخت ما از برآیند تاریخی آن وابسته می‌باشد و فرایند تاریخی درباره نحوه شکل‌گیری شناخت عوامل مؤثر آن در طول زمان می‌باشد . روم سکونت انسان در کره خاکی تصور فراوانی به خود یافته است . از آن بنشینی تا سکونت در کلان شهرهای غرب حاضر حاصل هم‌بستگی بین اقلیم از یک سو و ارزش‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر است . انسان بار نشیند و از پی دوره ماقبل یا لئولتیک توانست زندگی یک جانشینی را در روستا باید گزارش می‌کند و با پیشرفت وسایل کشاورزی به مازاد تولید دست یافت و این مازاد تولید ایجاد شهرهای اولیه منجر گردید. شهرهای اولیه با توجه به موقعیت مکانی خود، در کنار منابع آگاه و خاک مساعد شکل یافته‌اند . مکان یابی شهرهای اولین جایگاه بین‌النهرین این فرضیه‌ راه به ذهن قبادر می‌سازد که آیا همه شهرهای خاورمیانه جدید در کنار منابع آب موجودیت یافتند دزفول با توجه به پیشینه تاریخی خود از این قاعده مستثنی نمی‌باشد بائو در رودخانه دز از وسط شهر این فرضیه را تأیید می‌نماید.