سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود دوامی – کارشناس ارشد موسسه آموزش عالی الوند همدان
بحجت عباسی – کارشناس حسابداری موسسه آموزش عالی الوند همدان
الهام شهبازبگیان – کارشناس حسابداری موسسه آموزش عالی الوند همدان
فائزه الوندی – کارشناس حسابداری موسسه آموزش عالی الوند همدان

چکیده:

امروزه شرکتها بر طبق یک اصل پذیرفته شده، نیازمند تهیه صورتهای مالی در جهت تشریح عملکرد خویش بوده و به این موضوع به شکل شفاف در قوانین و مقررات مالی اشاره شده است. بااین حال فعالیتهای یک شرکتفقط متوجه کسانی که در آن سرمایه گذاری مالی انجام داده اند، نبوده وگروههای دیگر هم بطور مستقیم و غیر مستقیم مانند کارمندان، فروشندگان، مصرف کنندگان و مناطقی که شرکتها در آنجا فعالیت مینمایند را در برمیگیرد. بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که همه شرکتها باید نسبت به این گروهها مسئول و پاسخگو باشند. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه مفاهیم اخلاقی در حسابداری در گزارشگری اجتماعی شرکتها می-باشد.روش بکار گرفته شده در این پژوهش گزارشگری مسئولیتهای شرکت یا گزارشگری مسئولیتهای شرکت یا گزارشگری اجتماعی شرکت CSR)میباشد وبه توضیح مفاهیم اخلاقی در ارتباط باCSR) وبررسی نظرات مربوط به ماهیت شرکتها و نحوه تعامل با جامعهای که در آن فعالیت میکنند میپردازد: نتایج این مطالعه نشان میدهد که مدیران شرکتها تمایل دارند که گزارشگری اجتماعی شرکت را بصورت محدود ومتناسب با هدفحداکثر سازی ثروت سهامداران بکار گیرند.همچنین در مواردی دیده شده است که مدیران معتقدند فشارهای اجتماعی باعث ایجاد نیاز به پاسخگویی شرکتها شده است