سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صنم آئین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تبریز
محمدرضا پورمحمدی – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

بحران کمبود انرژی و رو به اتمام بودن انرژیهای فسیلی از یک طرف و توسعه تکنولوژی و فناوریها از طرفی موجب تغییر دیدگاه ها نسبت به معماری و فضاهای معماری شده و همچنین تنوع عملکردها و کاربریهای مختلف معماری انتظارات کاربران از فضاهای معماری امروزی، شرایط آسایش و رفاهی پاسخگو و متنوعی را می طلبد. و با توجه به اینکه هر تغییر و تنوعی به خصوص در معماری نیازمند صرف انرژی می باشد بنابراین جهت نیل به این هدف استفاده از روش هایی منطقی می باشد که علاوه بر داشتن صرفه اقتصادی قادر به تامین میزان انرژی مصرفی نیز باشند. به عبارتی ساختمانهای خودکفا که با استفاده از المانها، عناصر و پوششهای متحرک و دینامیکی خود توان تولید انرژی یا صرفه جویی در مصرف انرژی را در جهت پاسخگو بودن و رعایت اصول پایداری داشته باشند و انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی زمین گرمایی ….. و در دسترس را جایگزین انرژیهای فسیلی و تجدیدناپذیر کند. این مقاله به روش کتابخانه ای و در نهایت تحلیلی به بررسی نقش معماری دینامیک در رسیدن به صرفه جویی در مصرف انرژی میپردازد. در این مقاله تلاش خواهد شد این فرییه اببات شود که معماری دینامیک و هوشمند در تعامل با انسان و محیط پیرامون یک معماری انعطافپذیری است که موجبات آسایش و رفاه کاربران را فراهم کرده و موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.