سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر پورمراد – دان شجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
صادق صابری مهر – دا نش آموخته آبشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

سد ششپیر بر روی رودخانه ششپیر در زون زاگرس مرتفع در جنوب ایران در حال مطالعه است. مخزن سد در محل ساختگاه و جناح راست سد در تماس با سازند آهکی- کارستی سروک قرار دارد. رودخانه ششپیر که از روی سازند سروک عبور می کند دارای میزان نشت آبی در حدود ۳۵۰ تا ۶۵۰ لیتر در ثانیه است . مطالعات پیشین نشان میدهد که مسیر جریان آب نشتی، بخشی از جناح راست است، بنابراین احداث پرده تزریق برای جلوگیری از فرار آب نشتی اجتناب ناپذیر است، با توجه به تماس آهک سروک با مخزن سد، پرده تزریقی به طول ۳۵۰۰ متر مورد نیاز است که هزینه احداث سد را به طور قابل ملاحضه ای افزایش می دهد، مطالعه هیدروژئولوژ ک یی سد با هدف کاهش ابعاد پرده تزریق پیشنهاد گردید بنابراین تعدادی گمانه جدید احداث گردید و نفوذپذیری و تراز سطح آب گمانه ه ا اندازه گیری گردید نتایج نشان داده است که می توان عمق و طول پرده تزریق را کاهش داد . در محدوده ساختگاه سد در نزدیکی تراز نرمال، سازند پابده- گورپی قرار دارد که می توان پرده تزریق را به سازند پابده- گورپی متصل کرد، در بخش دیگری از جناح راست سد ، نفوذپذیری از عمق ۸۰ متری به کمتر از ۱۰ لوژان می رسد که میتوان عمق پرده تزریق را کاهش داد، در بخش انتهایی مخزن مطالعات ردیابی و مقادیر نفوذپذیری گمانه ها نشان دهنده عدم فرار آب از این بخش است، فقط در محدوده ای به طول ۶۸۰ متر امکان فرار آب وجود دارد که می توان با احداث پرده تزریقی به عمق ۲۵۰ متر از فرار آب جلوگیری کرد.