سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ارجمندی – استادیارگروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
سعید ملماسی – استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشکده علوم و فنون دریای
رویا نزاکتی – استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشکده علوم و فنون دریای
زهرا اله داد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت محیط زیست

چکیده:

دراین مقاله نقش مطالعات زمین شناسی در مدیریت ریسک زیست محیطی سد بررسی گردیده است هدف اولیه مدیریت ریسک بررسی پتانسیل های ریسک یک پروژه و مخاطرات احتمالی آن برپارامترهای محیط زیست و شناسایی پیامدهای زیانباز ناشی از آنها جهت استقرار سیستم محیط زیست می باشد بنابراین مطالعات سیستماتیک مدیریت ریسک می تواند در جهت دستیابی به این هدف بسیار موثر واقع گردد بطورکلی مطالعات محیط زیست به بررسی سه محیط فیزیکی بیولوژیکی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می پردازدکه دراین بین نقش مطالعات زمین شناسی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای محیط زیست فیزیکی تحت عنوان زمین شناسی زیست محیطی مطرح می باشد ویژگیهای زمین شناسی در مراحل احداث و بهره برداری از سد از پتانسیل ایجاد مخاطرات و ریسک زیست محیطی برخوردار میباشد