سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فائزه رجب زاده – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس شهریار
پیام معاونی –

چکیده:

ارزیابی تناسب اراضی ۵۸۸۴۴/۵۵ هکتار از اراضی جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس شهریار به منظور بررسی الگوی کشت منطقه انجا م گرفته است دراین تحقیق تناسب اراضی منطقه با توجه به خصوصیات خاک و اقلیم برا یگندم ذرت، جو و آفتابگردان به عنوان نمونه برای بررسی الگوی کشت منطقه مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که تناسب واحدهای مختلف اراضی که دراین تحقیق فازهای سری خاک بوده برا یمحصولات مختلف تناسب متفاوتی داشته است با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته تغییر الگوی کشت عمدتا از دید اقتصادی تر بررسی شده و خاک و اقلیم کمتر مورد توجه قرار داشته نتایج این بررسی اهمیت نقش تناسب اراضی را در تعیین الگوی کشت نشان میدهد.