سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میرشجاع میرچرخچیان – کارشناس مسئول بخش اقتصادی، اجتماعی شرکت یکم، لیسانس رشته مدیریت

چکیده:

در برنامه های مربوط به بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری چنین تصور می شود که مشاوران ابزار علمی و فکری دستگاه های دولتی برای تحقق اجرای مدیریت بهره برداری از آب برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده هستند . حال اینکه اهمیت نقش مشاوران در طراحی و نظارت بر اجرای مدیریت مشارکتی بهره برداری از آب به عنوان یکی از اعضای گروه ذینفعان می باشد که لزوماً به توانمندسازی بهره برداران در این زمینه می انجامد و به این لحاظ مشاوران به عنوان تسهیل گرنیز محسوب می شوند. نقش تسهیل گری مشاوران در مرحله اعمال مدیریت مشارکتی و در قالب تش کل های بهره برداری از آب می تواند با ارائه خدمات فنی و تخصصی در تطبیق قوانین و مقررات با عملکرد تشک ل ها و آموزش و فراگیری ذینفعان در نگهداری و استفاده از ت أسیسات شبکه استمرار یابد . در این راستا تشکل ها یا انجمن های استفاده کننده از آب به عنوان سازمان اصلی اعمال مدیریت مشارکتی بهره برداری از آب از کمک های مشاوران به عنوان تسهیل گر برخوردار هستند . نقطه مقابل موارد فوق تجربه های به جای مانده از عملکرد تشکل های سنتی بهره برداری از آب در گذشته است که به روشنی خلا عوامل طراح و هد ایت گریعنیمشاورانرا در این گونه تشک ل ها نشان داده است . در این مقاله فرآیند ایفای نقش مشاوران برای تطبیق و تسهیل بهره برداری ذینفعان از شبکه های آبیاری ارائه شده است.