سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عقیل حسام –
معصومه حسام –

چکیده:

هویت دادن به زنان، استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کرده زمینه مشارکت فعال آنها در امور مختلف اقتصادی – اجتماعی عانل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخه های تولیدی اجتماعی استدر روستا هر خانواده به عنوان یک واحد تولیدی قلمداد می شود و زنان روستایی یکی از بنیان های اساسی این واحد محسوب می شوند توسعه پایدار که کشاورزی را به عنوان جزئی از خود می طلبد، تنها در سایهمشارکت عملی است. تغییری بدین گستردگی تنها در سایه مشارکت تمامی افراد جامعه عملی می شود که نیمی ازآنان را زنان تشکیل می دهند. بنابراین، مشارکت زنان بخش مهمی از فرایند توسعه محسوب شده است