سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید ضرغام بروجنی – هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علا
نسرترن رسولی – مدرس موسسه آموزش عالی گنجنامه همدان گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری
سالار کهزادی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان

چکیده:

مفهوم گردشگری پایدار ریشه در توسعه پایدار دارد و با توجه به این که توسعه پایدار در حقیقت رشد و پیشرفتی همه جانبه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می شود و به دلیل نقشی که گردشگری م ی تواند در این زمینه ها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ایفا نماید، ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت است. ظهور اندیشه توسعه پایدار با تأکید بیش تر بر افزایش نقش جامعه محلی و نگرش پایین به بالا در برنامه ریزی و مدیریت، حرکت به سمت توسعه گردشگری پایدار را تسهیل کرد . در این پژوهش ، محققان با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنت، تحقیقات و مطالعات انجام شده مرتبط، با آشنایی با مفهوم توسعه، سیر تکامل آن و چگونگی ظهور پایداری در توسعه، به بررسی توسعه پایدار گردشگری و نقش مشارکت جامعه محلی در رسیدن به این توسعه به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی آن در کشورهای در حال توسعه می پردازند. با توجه به نقش مهم جامعه محلی در رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در جوامع در حال توسعه، نیاز به نگرش های نوین مشارکتی، دلیل برای شکل گیری گونه های جدیدی از گردشگری مانند گردشگری جامعه محور شد. بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به ویژگ ی ه ای گردشگری جامعه محور در توانمندسازی جامعه محلی، ای ن نوع گردشگر ی م ی تواند به عنوان کاتال یزوری جهت دست یابی به توسعه پایدار گردشگری، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نقش غیر قابل انکاری ایفاء نماید.