سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه فرازبخت – کارشناس ارشد طراحی شهری
محمود قلعه نویی – استادیار دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

حمل ونقل موضوع کلیدی درمباحث شکل پایدار شهری می باشد وابستگی به خودرو درهرجا که شکل شهر وگزینه های حمل و نقل به گونه ای است که انتخاب محدود به استفاده از خودرو می شود وجود دارد از آنجا که دسترسی خوب می تواند موجب کاهش مسافت سفرها ونیاز به خودرو شود بنابراین توجه به دسترسی مطلوب در تحقق حمل و نقل پایدار حیاتی است مقاله حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و ازطریق ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای واسنادی تلاش نموده است با بررسی نظریات گوناگوندر خصوص مفاهیم پایداری و اصول کالبدی شهر پایدار به موضوع حمل ونقل پایدار پرداخته و ضمن تحلیل ابعاد اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی حمل و نقل پایدار سیاست های گوناگون همچون طراحی و مدیریت سیستم حمل و نقل درراستای کاهش ترافیک مدیریت تقاضای سفر و استفاده ازکاربری های مختلط توجه به حمل ونقل غیرموتوری تشویق مردم به کاهش استفاده از خودروی شخصی ترویج استفاده از حمل ونقل عمومی و فراهم آوردن شرایط پیاده روی ودوچرخه سواری را درراستای حمل و نقل پایدار مطرح و سپس با معرفی مسیرهای پیاده به عنوان بهترین وموثرترین گزینه درپویش پایدار ویژگیهای مطلوب این مسیرها را بررسی نماید. درنهایت به عنوان چارچوب نظری این مقاله اصول طراحی مسیرهای پیاده با توجه به مبانی توسعه پایدار ارایه می گردد.