سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نایبعلی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی ۲
سید مهدی میردامادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی ۲
محمد حسین رزاقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی ۲
اردوان قربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی

چکیده:

در این تحقیق عوامل اقتصادی مرتبط با روستائیان عضو تعاونی آبخیزداری حوزه آبخیز سقزچی چای استان اردبیل و ریشه یابی مشکلات تعاونیها بررسی شده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام و پرسشنامهای جهت گردآوری داده ها تهیه شود. پرسش شوندگان جامعه آماری این تحقیق اهالی عضو تعاونی آبخیزداری روستاهای سوها، سقزچی، حور، تفیه و رز به تعداد ۱۱۵ نفر می باشند که داخل حوزه آبخیز سقزچی چایی ساکن هستند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ استفاده شده است و نتای جمع بندی اظهارات مصاحبه شوندگان نشان داد ۹۱،۳۳% بهره برداران کمتر از ۱۰ هکتار زمین زراعی داشته و اکثربهره برداران ۸۶،۰۹ % دارای درآمد کمتر از هزینه می باشند و اکثر بهره برداران ۴۳،۴۸% از تعاونی ها، انتظار افزایش درآمد دارند و نسبت به فرایند مشارکت در تعاونی آبخیزداری در سطح آزمون α-۰/۰۱ معنی دار و نوع رابطه مستقیم و با شدت متوسط معادل ۰/۲۸۰ برآورد شده است. نتای نشان داد، پرس شوندگان کمتر به مسائل حفاظتی حوزه آبخیز توجه دارندکه در تشکیل تعاونی ها به افزای درآمد در کنار برنامه های حفاظتی باید توجه گردد و نباید اصول حفاظتی فودای منوافع اقتصادی وافزایش درآمد شود.