سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمزه احمدی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمیدرضا ناصری – دکتری مرتعداری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بین الملی همزیستی با کویر
نعمت اله مددی زاده – دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اروند پورحاجی زاده – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

بررسی مسایل اجتماعی و فرهنگی و رابطه ی آن با پدیده بیابان زایی نشانگر اهمیت فوق العاده ابعاد اجتماعی فرهنگی بیابان زایی می باشد. ابعاد کمی عنصر انسان در قالب عوامل جمعیتی و ابعاد کیفی عنصر انسان در قالب رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی او تاثیر به سزایی در بروز این پدیده دارد. این تحقیق با هدف بررسی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعه بیابان زایی در منطقه جنوب استان کرمان صورت گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع بود که فقر اقتصادی و فرهنگی در منطقه مورد مطالعه مهمترین امر از لحاظ مسائل اجتماعی و اقتصادی در خصوص پدیده بیابازایی بوده است.