مقاله نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه ژئوپلیتیک از صفحه ۱۹۰ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه آذربایجان
مقاله نقاط شهری
مقاله عملکرد
مقاله قومیت
مقاله مرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرنجف
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهری میاندوآب ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب نیا زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، ورزشی و حمل و نقل در تعیین وضعیت برخورداری مناطق و مکان ها و شناخت عوامل تاثیرگذار در راستای تدوین راهبردهای توسعه مناطق و مکان ها و کاهش نابرابری امری ضروری است. نوشتار حاضر، با هدف شناخت وضعیت عملکرد و توسعه نقاط شهری منطقه آذربایجان با توجه به تاثیر متغیرهای قومیت و مرزی بودن نقاط شهری منطقه آذربایجان پرداخته است. روش استفاده شده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و برای سطح بندی عملکرد نقاط شهری منطقه از ۶۱ شاخص استفاده شده است، این شاخص ها در راستای ۶ عامل اصلی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، ورزشی، حمل و نقل و ارتباطات بودند و برای بررسی و تحلیل ابتدا کل شاخص ها با استفاده از روش های آماری از جمله تحلیل عاملی پالایش شد، شاخص ها علاوه بر وزن دار شدن، تعدادی از شاخص ها نیز به علت واریانس کم از روند تحقیق حذف شدند، در تحلیل ها و آزمون های آماری از تحلیل واریانس، آزمون مستقل T و مدل رگرسیونی سلسله مراتبی از نتایج تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مرزی بودن شهر ها در عملکرد آن ها تاثیرگذار بوده است و شهرهای مرزی نسبت به شهر های غیرمرزی عملکرد ضعیفی داشته اند. ولی متغیر قومیت در عملکرد نقاط شهری منطقه در سطح معنادار تاثیرگذار نبوده است. همچنین نتایج مدل رگرسیونی نشان می دهد که برای توسعه شهرهای مرزی باید عوامل اقتصادی و بهداشتی- درمانی در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.