سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره بختیاری فایندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

امروزه اغلب کشورهای توسعهیافته به اقتصادهای نوین دانشمحور دست یافتهاند. کشورهای دیگر از جمله ایران نیز چشماندازی برای رسیدن به اقتصاد دانشمحور در نظر دارد. نظر به این که پارکهای علم و فناوری یکی از مهمترین مولفههای نظام ملی نوآوری شناخته شدهاند، چگونگی ایجاد و توسعهی آن ها در برنامههای اخیر توسعهی کشور ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، نقش مهمی در توسعهی کارآفرینی دارد. در این مقاله به بررسی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و نقش آن در توسعهی کارآفرینی پرداخته میشود. نتایج نشان میدهد برای استفاده از قابلیتهای کارآفرینان و توسعهی کارآفرینی در کشور باید مراکزی جهت رشد علم و فناوری ایجاد شود واقتصادی مبتنی بر دانش را در کشور پایه گذاری نمود.