سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی حسینی – Payame Noor University

چکیده:

مسیرتوسعه درهرجامعه ای شامل تحول کمیت و کیفیت ارزش افزوده اقتصادی میباشد که منجر به افزایش بهره وری و درامد سرانه می شود ظهور عصراطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن برروند خلق دانش و توسعه فناوری باعث شده است که فراند توسعه ملی به سرعت از وابستگی صرف به منابع طبیعی به عنوان یک مزیت نسبی به سمت تولید دانش و فناوری برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار و درنتیجه خلق ثروت سوق داده شود انتقال یافته های تحقیقاتی به عنوان یک منبع غنی دانش و همچنین یک کاتالیزور برای رشد اقتصادملی و منطقه ای به حساب می آید دربخش دانشگاهی فقط ذخیره سازی دانش کافی نمی باشد بلکه اطمینان ازکاربرد دانش به گونه ای که جامعه بتواند ازمنافع سرمایه گذاری درتحقیقات بهره برداری نماید یکی از اهداف اصلی تحقیقات دانشگاهی و سازمانهای پژوهشی علمی و صنعتی است این مطالعه به روش مروری تحلیلی ضمن بررسی مطالعات انجام شده درزمینه تجاری سازی به اهمیت و ضرورت تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی مفهوم و ماهیت تجاری سازی نقش دانشگاه کارافرین درتجاری سازی تحقیقات موانع تجاری سازی تحقیقاتی روشهای تجاری سازی یافته های تحقیقاتی فاکتورهای گسترش جاری سازی و مراحل تجاری سازی یافته های تحقیقاتی می پردازد.