سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم نادی راوندی –
فریبرز صدیقی ارفعی –

چکیده:

این پژوهش، با هدف بررسی نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تاب آوری و سلامت روان انجام شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاهکاشان بود. که تعداد ۲۲۸ دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، مقیاستاب آوری کانر و دیویدسون بود. به منظور تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و آزمون t استفاده شده است.نتایج نشان داد که تاب آوری با جهت گیری مذهبی درونی رابطه مثبت معنی دار و با جهت گیری مذهبی بیرونی رابطهمنفی معنی دار دارند. همچنین بین دانشجویان دختر و پسر در جهت گیری مذهبی و تاب آوری تفاوت معنی داریوجود ندارد. در مجموع مذهب چارچوب معتبر و پایداری برای افزایش میزان تاب آوری و در نتیجه ارتقاء سلامت روانافراد فراهم می کند.دانشگاهها و سازمان ها در ارتباط با افزایش سطح بهداشت روان دانشجویان با مداخلات مذهبی می توانند به تاب آوری ودر نهایت به ابعاد سلامت روان دانشجویان کمک نمایند.