سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه اخوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
اقبال شاکری – عضو هیأت علمی دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از آنجا که اغلب طرحهای بزرگ عمرانی به دلیل پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز ، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، جهت تکمیل و راهاندازی مطابق زمان و هزینههای پیشبینی شده، نیازمند نیروهای تخصصیو توانمند در سیستم کارفرمایی میباشد که باعث میشود پروژههای بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف خود باز مانند و وظایف مدیریتیاز وظایف فنی طراحی و ساخت جدا گردد. در این تحقیق ضمن معرفی مدیریت طرح )عامل چهارم( در پروژه های متداول ، نحوه بکارگیری کارآمد این عامل جهت موفقیت پروژه مورد بررسی قرار می گیرد . سپس با بررسی مطالعه موردی چند پروژه نحوه تأثیر عامل مدیریت بر موفقیت این پروژه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد