سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن صالحی – دانشیار دانشگاه شهرکرد
محمد رفیعی الحسینی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

مدیریت انسان نقش زیادی برکیفیت خاک ایفا می نماید هدف ازاین تحقیق مقایسه حفظ کاه و کلش در سطح خاک و سوزاندان انها در انتهای فصل رشد بربرخی از شاخصهای کیفیت خاک درمنطقه مرودشت استان فارس می باشد بدین منظور دو نوع مدیریت مختلف شامل مزارعی که کاه و کلش آنها توسط زارعین سوزانده شده بود با مزارع مجاور که حفظ بقایای گیاهی درآنها صورت گرفته مقایسه گردید ده نمونه سطحی صفر تا ۲۵ سانتی متری خاک از هر شیوه مدیریتی درچهار تکرار درمجموع ۸۰ نمونه برداشت گردید و ویژگیهای خاک شامل مقدار کربنات کلسیم معادل بافت و اجزای آن ماده الی ph پایداری خاک دانه ها در حالت مرطوب MWD وزن مخصوص ظاهری و فاکتور فرسایش پذیری خاک K اندازه گیری یا محاسبه گردید نتایج نشان داد سوزاندن بقایای گیاهی باعث تغییر معنی داری درشاخصهای کیفیت خاک می شود و فرسایش پیذری خاک را بهشدت افزایش میدهد.