سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شرفا – شهردارخمینی شهر کارشناس ارشد عمران
محمدمهدی لطفی – کارشناس ارشد طراحی فضای سبز
محسن حاجی ابراهیمی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
نگار معصومی – کارشناس بازیافت

چکیده:

امروزه دراکثر کشورهای درحال توسعه کیفیت زندگی شهری دستخوش پدیده هایی نظیر افزایش جمعیت و فقر رشد سکونت گاه های غیررسمی افزایش آلودگیهای زیست محیطی و … می باشد اما دراین میان فقدان برنامه اصولی درخصوص سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری که اکثرا ناشی از عدم توجه کافی مدیریت شهری به این موضوع است به بروز ناهنجاری های زیست محیطی دامن زده است برای جلوگیری از بروز پیامدهای منفی در پی هرج و مرج دراین سیستم مدیران شهری نقش شایانی را دراعمال تدابیری نظیر ارزیابی وضعیت موجود و همچنین تدوین برنامه های بلندمدت درجهت رفع معایب ایفا می کنند دراین مقاله نگارندگان که خود از عوامل اجرایی شهرداری خمینی شهر میب اشند به میزان کارایی سیستم کنونی جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری خمینی شهر پرداخته اند و پس از تحلیلمعایب سیستم را شناسایی و راه کارهایی را به منظور بهبود آن ارایه داده اند دراین راستا از مصاحبه مطالعات میدانی و اسناد کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی بهره گرفته شده است.