سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی زوربخش – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سامان زاهدی – دانشجوی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
فرهاد غضنفری – دانشجوی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای تاثیر گذاری و موثر براقتصاد بایستی متوازن و همسو با سایر بخشهای اقتصادی اجتماعی رشد و کارایی سیستم های حمل و نقل با رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهری ارتباط مستقیمی دارد با بررسی و مطالعه دقیق به خوبی نقش استراتژیک سیستم های حمل و نقل در توسعه پایدار شهری روشن می گردد یکی از ضروری ترین نیازهای هرجامعه در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی موضوع توسعه صنعت حمل و نقل و بهبود کارایی سیستمهای حمل و نقل می باشد که به نحوی این مهم بقا و رشد اقتصادی یک جامعه میسر نمی گردد از طرفی برخی از صاحب نظران اقتصادی حمل و نقل را به عنوان کالبد توسعه معرفی نمودها ند. بنابراین همگام با رشد پایدار در زمینه توسعه فضای شهری نقش و جایگاه مدیریت سیستمهای حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی توسعه پایدار شهری مطرح می گردد دراین مقاله تاکید بر ضرورت بهره گیری از مدیریت سیستمهای حمل و نقل شهری به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار شهری می باشد و بررسی این موضوع که همگام با توسعه پایدار روند توسعه در صنعت حمل و نقل شهری نیز باید منطبق با چارچوب حمل و نقل پایدار باشد.