سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود آریان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ساخت دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران
سیدمحمود جزایری مقدس – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران

چکیده:

پروژههای عمرانی در نظام اقتصادی و بودجهبندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هرساله بخش عمدهای از درآمدهای ملی کشور ما صرف سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و امور زیربنایی میگردد. اما به علت مسائل و مشکلات متعدد پیشآمده معمولاً این پروژهها با صرف هزینهای بیش از هزینه مصوب آن ها به انجام میرسند. از علل صرف هزینههای بیش از بودجه مصوب، میتوان به مسائلی از قبیل: برآوردهای غلط از منابع و هزینهی مورد نیاز برای انجام کار، ضعف در برنامهریزی کنترل هزینه و بودجهبندی فعالیتهای پروژه، ضعف در کنترل عملکرد هزینهای پروژه و بهطور کلی ضعف در مدیریت و کنترل هزینهی پروژه برشمرد.در مبحث کاهش هزینه نیز هیچ الگوی کلی و یا روش فراگیری وجود ندارد و حتی امکان دارد که یک روش در دو پروژه با ماهیت یکسان جوابهای معکوس یکدیگر داشته باشد. بنابراین لازم است تا قبل از هر عملی پارامترهای تاثیرگذار در پروژهها به دقت مورد مطالعه قرارگیرند. تاکنون در تحقیقهایی که در این زمینه صورتگرفته، سعی شده است تا به بررسی موردی بعضی از پارامترهای کیفی و کمی پروژهای پرداخته شود. در این تحقیق کوشش بر آن است که با بررسی تعدادی از عوامل مشترک در اکثر پروژههای عمرانی، نکاتی حساس و تاثیرگذار مورد کنکاش قرار گیرند. براین اساس با مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از نظر افراد خبره شاغل در پروژههای عمرانی کشور، ۱۳ عامل به عنوان مهمترین عوامل مشترک بر افزایش هزینه در پروژههای عمرانی کشور شناخته شدند. سپس با تهیه پرسشنامه که با توجه به طیف لیکرت تنظیم شده بود و توزیع آن بین جامعه آماری و استفاده از نرمافزار آماری SPSS نسخه ۲۰ ، به تجزیه و تحلیل این عوامل پرداخته شد که از بین این ۱۳ عامل، ضایعات کارگاهی و سپس نیرویانسانی شاغل در پروژه به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل بر افزایش هزینه در پروژههای عمرانی کشور شناخته شدند