سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدرالدین متولی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
زینب گلشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

مناطق ساحلی میراث طبیعی بی نظیر می باشند که مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی مرتبط با آن کارکرد پیچیده ای را به وجود آورده اند، همچنین این مناطق از نظر فعالیتهای انسانی دارای سیستمی بسیار پیچیده هستند، که این پیچیدگی ها موجب عدم پایداری در توسعه این مناطق می شود به همین خاطر نیاز به مدیریت ساحلی می باشد و این مدیریت ساحلی فرایندی پویا، پیوسته به منظور ایجاد توسعه پایدار در نواحی ساحلی می باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد یک مدیریت برتر ساحلی در راستای توسعه پایدار شهری است. روش تحقیق استفاده شده در مطالعه این مقاله ازنوع توصیفی- تحلیلی می باشد که داده های مورد نیاز، از طریق مطالعات و تکمیل پرسشنامه با حجم نمونه ای بالغ بر ۳۲۰ نفر از جمعیت شهرهای نور و رویان و به شیوه ی تصادفی ساده جمع آوری گردید و با بهره گیری از آمارهای توصیفی و آزمون کای اسکوئر یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله، نشان می دهد که شهر مورد مطالعه به لحاظ مدیریت ساحلی در وضعیت متوسط قرار دارد.