سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شیرین مرید اسعدی – رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد، دانشگاه دولتی راه مسکو (دانشگاه ما

چکیده:

فعالیتهای موفقیتآمیز هر سازمان در دنیای کنونی به عوامل گوناگون داخلی و خارجی بستگی دارد. از عوامل داخلیسازمان که نقش بسزایی را در موفقیت فعالیت های سازمان ایفا مینمایند میتوان به منابع انسانی که شامل مدیرانسازمان و کارمندان آن میباشد اشاره نمود. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اجتناب از خطرات مرتبط بامنابع انسانی عملاً غیرممکن است لذا بهترین روش برای مقابله با آن، مدیریت صحیح آن است و باید سعی گردد برتمامی جنبههای مرتبط با منابع انسانی همچون اقدامات آن ها، انگیزه کاری، تغییرات موجود و … توجه نمود. لذا در اینمقاله سعی گردیده است با بررسی فاکتورهای مطرح در حوزه منابع انسانی به شناسایی وظایف دقیق و فعالیت های آن هاپرداخته و از بروز عدم قطعیت ها جلوگیری نموده و به راهکارهایی در خصوص دست یابی به عملکرد بهتر در آینده دستیافت.