سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی – دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،
مهدی کیانی – دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،

چکیده:

هدف این مقاله شناخت نقش مدیریت در پایداری اقتصادی و محیطی نواحی شهری از دیدگاه شهروندان است. با استفاده از ادبیات موجود، ابتدا برخی از شاخصهای تاثیر گذار مدیریتی جهت بررسی اثرات استخراج و بر آن اساس داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از شهر چالوس گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که متناسب با نوع داده ها، آزمون های آماری برای تحلیل داده ها به کارگرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه شهروندان، مدیران با عملکردها و برنامه های خودشان اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبتی نظیر؛ افزایش سطح در آمد شهروندان، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی، کاهش بیکاری و اثرات منفی نظیر؛ عدم مشارکت مردم در طرحها و ایجاد آلودگی (آب، صوتی) برنامه ها تخریب مناظر و چشم اندازها تخریب منابع طبیعی را موجب شده اند. براساس آماره آزمون کای اسکوئر در این زمینه توافق معناداری بین شهروندان وجود دارد.