سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس معروف نژاد – دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مدیریت توسعه روستایی را از حیث مفهوم، جایگاه، اهمیت و نقش آن در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر حال و آینده مورد تبیین قرار می گیرد . واژه مدیرmanager)در کتاب لغت به معنایاداره کننده، یا گرداننده کاری آمده است. مدیریت، به معنای نظام دادن، گرداندن و رفق و فتق کردن امور بهکار برده شده است. اهمیت و ضرورت مدیریت از ابعاد علمی و دینی بسیار موردتأکید قرار گرفته است. در دنیای پیچیده امروز، برای تحقق اهداف و تعامل با همه اجزاء سیستم و استفاده کارآمد ناچار به استفاده از علم مدیریت می باشیم