سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم پیمانی – کارشناسی ارشد توسعه روستایی
امیرمظفر امینی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
جلیل رضوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعات تجربی درکشورهای پیشرفته نشان میدهد توسعه سیستم های مدیریتی و نرم افزاری بیش از مشارکت و افزایش کمی عوامل کارو سرمایه درجریان تولید به افزایش بهرهوری دریک سازمان منجر می شود نوشتار حاضر بخشی از یک پژوهش کاربردی ـ پیمایشی است که عوامل درون سازمانی موثر بربهره وری بنگاه های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی را مورد ارزیابی قرارمیدهد جامعه آماری پژوهش مدیران عامل بنگاه های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و کشاورزان بهره مند از خدمات آنها دراستان اصفهان هستند اطلاعات میدانی مورد نیاز ازطریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های محق قسافته با آلفای کرونباخ بالا درپرسشنامه کشاورزی ۰/۸۸۱ و درپرسشنامه مدیران عامل ۰/۸۵۴ بدست آمده از ۱۵ بنگاه فعال با بیش از سه سال سابقه فعالیت تمام شماری شد و ۱۱۶ نفر ازمشتریان این بنگاه ها به نسبت تعدادکشاورزانی که دریکسال اخیر از این بنگاه ها خدمات دریافت میکردند بصورت تصادفی انتخاب و طبق رابطه تسهیم متناسب تعدادنمونه هربنگاه مشخص شد نتایج رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نشانمیدهد از میان متغیرهای درون سازمانی موثر بربهره وری بنگاه سابقه مدیریت مدیرعامل دربنگاه و میزان هماهنگی او با هیئت مدیره یا شرکای بنگاه به عنوان دو ویژگی تخصصی مدیریت و همچنین نظارت و کنترل کارکنان و انگیزش آنان با توجه کردن به مشکلاتشان دو مهارت مدیریتی استکه بطور مستقیم بربهره وری بنگاه اثر میگذارند.