سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عصمت فاضلی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
سعید طرفی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
ناهید بابایی امیری – شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمد حسن فلاح – تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت دانش در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بخش اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران انجام گردید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل همه کارکنان بخش اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران بودند، که ۵۰ نفر از کارکنان به عنوان افراد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های مدیریت دانش و پرسشنامه فرسودگی شغلی می باشد. براساس یافته های بدست آمده مشخص گردید ارتباط معناداری بین دو متغیر مدیریت دانش و فرسودگی شغلی وجود دارد. نتیجه نهایی در این پژوهش به این مطلب اشاره دارد که وجود مدیریت دانش در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بخش اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران تاثیر موثری داشته است.