سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین مجیدی شیل سر – شرکت مهندسی سپاسد/ دانشجوی کارشناسی مدیریت دانش/ مدیر دانش فنی پروژه ک

چکیده:

امروزه پیمانکاران ایرانی بایستی با شرک تهای معتبر خارجی و با سابقه در صنایع پیچیده مانند سد و نیروگاه، نفت و گاز وغیره… رقابت کنند. لذا در این رقابت، سازمانی پیشرو خواهد بود که با بهرهگیری از دانش و تجربه کسب شده حرکت کند در این عرصه سازما نهای دانشمدار (Knowledge-base موفقتر بوده و شرط تداوم موفقیت آنها برای بقا و ماندگاری در بازار جهانی، تبدیل شدن به یک سازمان دانشآفرین (Knowledge-Creating Organization است، که در آن خلق دانش و آگاهیهای جدید، ابداعها و ابتکارها یک کار اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی است تا بدین وسیله بتواند به درستی سلاح برنده خویش، دانش و تجربیات حاصل از اجرای پروژ هها را نگهداری، توسعه و در سطح شرکت فراگیر کنند. مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد( استراتژی) همراستا با برنامهریزی راهبردی سازما نهای مدیریت پروژه، شرط بقاء و تعالی سازمان پروژ هها، اعم از GC و EPC هاست، تا به بهرهوری، توسعه، نگهداشت و تعالی منابع انسانی دست یاب د. در واقع مدیریت دانش میتواند با استفاده از متدهای خود از اتلاف هزینه، زمان و نیروی انسانی که یک بار در کسب تجارب صرف شده است جلوگیری کند.