سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد مه نگار – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
سعید طرفی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
عصمت فاضلی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
جهانگیر میرزاوندی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت دانش در خشنودی شغلی کارکنان مراکز ساخت قطعات یدکی اتومبیل انجام گردید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل همه کارکنان مراکز ساخت قطعات یدکی اتومبیل بودند، که ۵۰ نفر از کارکنان به عنوان افراد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های مدیریت دانش و پرسشنامه خشنودی شغلی می باشد. براساس یافته های بدست آمده مشخص گردید بین مدیریت دانش و خشنودی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، در این راستا میتوان به نقش تاثیرگذار مدیریت دانش در خشنودی شغلی در بین کارکنان مراکز ساخت قطعات یدکی اتومبیل اشاره کرد.