سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عاطفه ارفع – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محمدتقی محمودی – دکتری
فائزه شادان فر – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سوسن کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

اهمیت فزاینده دانش درعصرحاضرسازمان ها را ناگزیر می سازد تا نسبت به معانی چون تکنیک خلاقیت سازمانی و اموزش با تعمقی بیشتر بیندیشند این موضوع سازمان ها را با چالشهایی درزمینه چگونگی پردازش دانش و ایجاد آن مواجه می سازد ازطرف دیگر صاحبنظران و دانشمندان مدیریت همگی براین موضوع واقفند که بهره وری سازمانی تنها شاخصی است که برتری سازمان ها را نسبت به یکدیگر نشان میدهد و این درحالی است که به مدد مدیریت دانش می توان درجهت کارایی و اثربخشی سازمان گام برداشت ازجمله مطالعاتی که دراین زمینه درکشورمان به ثبت رسیده مقاله ای با عنوان انتشارفعالیت کلیدی درمدیریت دانش ازسعید آصف زاده و زکیه پیری ۱۳۸۳ است که دریافته های خود برنامه ریزی مناسب جهت انتشار دانش درسازمان را ازجمله نکات کلیدی درقبهره وری سازمانی برشمرده اند و نیز اقای امیرحسین امیرخانی ۱۳۸۴ طی مقاله ای با عنوان کاربرد مدیریت دانش دربهبود عملکرد سازمان درنتیجه گیری مشابه چنین می نگارد امروزه سازمان ها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن ها را دردنیای رقابتی مطلوب قرار دهد ازاین دست اقای محمدحسن زاده ۱۳۸۸ درنتیجه تحقیق خود با عنوان بررسی عامل زیرساختی مدیریت دانش دردولت جمهوری اسلامی ایران به نقش فرهنگ غنی سازمانی به عنوان یکی ازعوامل زیرساختی مدیریت دانش اشاره نموده اند و اذعان داشته اند که بهره وری سازمانی و کسب مزیت رقابتی درگرو داشتن منابع انسانی توسعه یافته دانش آفرین و دانا م یباشد.