سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر ابراهیمی مدیسه – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
احمدرضا عمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ابراهیم فتاحی نژاد – دانشگاه آازد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی نقش مدیریت دام و مرتع درحفاظت از آب و خاک مراتع شهرستان بهبهان می باشد تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی – همبستگی است جامعه آماری این تحقیق با تعداد ۲۳۰۰۰ نفر کلیه بهره برداران شهرستان بهبهان می باشد که تحت عنوان بهره برداران از مراتع از آنها یاد می شود تعداد حجم نمونه براساس جدول کرجی و مورگان ۳۲۰ نفر می باشند براساس مشخصات جامعه از روشنمونه گیری تصادفی استفاده شد برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد برای اطمینان از روایی پرسشنامه از پانل متخصصان و به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب حاصل برای تمام بخشهای پرسشنامه ۰/۷۵ محاسبه گردید نتایج بدست آمده نشان داد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین سابقه کار بهره برداران روش تامین آب بهره برداران مشارکت درکارهای گروهی روستا شرکت درکلاسهای آموزشی نوع دام نوع تعلیف دامها ایجاد قرق و نگرش بهره برداران درسطح ۰/۰۱ با حفاظت از آب و خاک وجود دارد.