سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن کامران – هیئت علمی ودانشیاردانشگاه تهران
طاهر پریزادی – هیئت علمی دانشگاه آزادبروجرد
حسن حسین امینی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

بی شک طی چنددههی اخیر بخش عمده ای از تحقیقات کشورهای توسعه یافته درحال توسعه به مطالعه راهبردهای افزایش کیفی و کمی مشارکت شهروندان درتمین امنیت شهری گرایش داشته است براساس نتایج حاصله از این تحقیق اصلاح وتبدیل نقش مدیریت شهری سنتی به حکمرانی خوب شهری می تواندب ه خلق ظرفیت جدید مشارکتی درپروسه های مختلف تامین امنیت شهریی منجر شود براین اساس مدیریت خوب شهری می بایست با تضمین های قانونی و عملی برای شهروندان بخش خصوصی نیز نگرش مدیریتی اعتمادساز و خلاق را برای افکارعمومی بازتعریف کنند از سویی ارایه تسهیلات متنوع و جذاب شهروندی می تواند گام اساسیدراین راستا باشد تا شهروندان طالب مشارکت درطرح ها و پروژه های شهری تسهیلات و سودمشارکت درنظر گرفته شده را با ارامش و البته سرعت بیشتری درزندگی روزمره خویش شاهد باشنداین تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته استسعی می کند ضمن تحلیل برخی مسائل شهرسازی و برنامه ریزی شهری درایران به تبیین تغییر و تحولات نوین شهری و لزوم نگاه جامعه به شهروشهرنشینی پرداخته شدهاست