سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علی کارشناسان – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
اصغر مبارک – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

بهره وری یکی ازمفاهیمی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان خواهد آورد این مطالعه به ارزیابی اثرات گسترش سیاستهای تجاری و درامدهای نفتی بربهره وری نیروی کار می پردازد به همین دلیل بررسی اثردرجه باز بودن اقتصاد ازجنبه شدت صادرات و واردات بربهره وری نیروی کار مورد توجه قرارگرفته استدرواقع می توان گفت که بازبودن اقتصادمیتواند بصورت کانالی برای انتقال تکنولوژی عمل کند و اثرات سرریز تکنولوژی را به بخشهای مختلف اقتصادی منتقل نماید این مقاله ضمن بررسی تئوری های مربوطه به طراحی و تخمین الگو به منظور تحلیل رابطه بین بازبودن اقتصاد و درامدهای نفتی بربهره وری کل درکشورهای منتخب صادر کننده نفتی عضو اوپک ایران الجزایر نیجریه عربستان سعودی اندونیزی امارات متحده عربی و کویت می پردازده نتایج نشان میدهد که درجه بازبودن اقتصاد شدت سرمایه سرمایه گذاری خارجی سرمایه انسانی تاثیر مثبتی برروی بهره وری دارد و ازطرف تاثیر درامدهای حاصل از صادرات نفتی درکشورهای عضواوپک دارای تاثیر منفی بربهره وری کل عوامل تولید بوده که حاکی ازانحراف نسبی قیمت عوامل تولید و عدم تخصیص بهینه عوامل تولید می باشد.