سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیلا شاهمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

چکیده:

کیفیت در مراقبت های بهداشتی درمانی قدمتی به اندازه پزشکی دارد کمیسون مشترک اعتباردهی سازمان های مراقبت بهد اشتی JCAHO) ماموریت بهبود کیفیت مراقبت را با ارائه استانداردهایی و انجام ارزیابی داوطلبانه، بر عهده دارد .در ضمن این کمیسیون استانداردهایی را جهت ارتقاء کیفیت مراقبت بهداشتی ارائه داده است .که ١٠ استاندارد مریوط به مدیریت اطلاعات بهداشتی و کیفیت مراقبت است .در این مقاله ضمن پرداختن به فعالیت های مختلف موسسات مراقبتی در زمینه اطمینان از کیفیت، بهبود کیفیت، مدیریت بهره وری و اعتباردهی مجدد، نقش مدیریت اطلاعات و استانداردهای آن در ارتقاء کیفیت مراقبت ها ی بهداشتی درمانی شرح داده شده است . روش پژوهش :مطالعه حا ضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات اینترنتی و پست الکترونیک انجام گرفته است . مروری بر مطالعات :هافمن ( ۱۹۹۶ )در کتاب مدیریت اطلاعات بهداشتی بیان کرده است که دولت فدرال در سال ١٩۶۵ برنامه های اصلاحیه تامین اجتماعی تحت عناوین (MEDICADE) 18 و (MEDICARE)19که در مورد شرایط اطمینان از کیفیت بود، ایجاد کرد .در سال ١٩٩٠ کمیسیون م شترک اعتباردهی سازمان های مراقبت بهداشتی ، مراحل ده گانه اطمینان از کیفیت را ارائه داد . انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا ( ١٩٩۴ ) استانداردهایی را برای خدمات اطلاعات بهد اشتی د رمانی ارائه داد .صدقیانی در ١٣٨٢ استانداردهای کمیسیون مشترک اعتباردهی سازمان های مراقبت بهداشتیJCAHO) را ارائه داد بحث و نتیجه گیری :مدیریت اطلاعات بهداشتی با علم به سیستمهای اطلاعاتی مراقبت بهداشتی و سیستمهای داده ای می تواند رهبری ارزشمندی در عملکردهای مدیریت کیفی داشته باشد .این رهبری می تواند با تقبل مسئولیت راهنمایی برنامه درازمدت بهبود کیفیت یا هماهنگی یک جنبه یا تمام جنیه های برنامه، باشد .مدیران اطلاعات بهداشتی، در طول برنامه بهبود کیفی، نقش مهمی را ایفا می کنند .آا می توانند با هنر به کار بردن مهارتهای خود در جمع آوری داده ها، مستندکردن پرونده و طراحی فرمها، کارایی کلی بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی را افزایش دهند