مقاله نقش مدیریت مشارکتی در ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش مدیریت مشارکتی در ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله مدیریت مشارکتی
مقاله بهره وری
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران نژادپاریزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی سابق زین العابدین
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت مشارکتی در ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان ادارات بانک مسکن انجام گرفته است. بدین منظور فرضیه هایی در چارچوب یک الگوی نظری مدیریت مشارکتی و اخلاق حرفه ای بنا گردید. این پژوهش در شمار تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب شده و به روش تحقیقات میدانی و به کمک پرسشنامه، نگرش جامعه آماری در مورد نقش مدیریت مشارکتی بر ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنانرا موردسنجش قرارمی دهد. مدیریت مشارکتی و اخلاق حرفه ای از مقولات بسیار مهمی هستند که در یک سازمان بهره ور با نظام مدیریتی پویا به راحتی قابل ملاحظه هستند. در واقع زیربنای یک تصمیم مطلوب و کارآمد بهره گیری از همفکری منابع انسانی و مشارکت کارکنان در امور است. از طرف دیگر توسعه و رشد در سازمان مستلزم ارائه تعاریف درست از اصول حاکم بر اجرای مدیریتی است. این اصول در چارچوب اخلاق حرفه ای، تمامی سطوح سازمان را ملزم به توجه و رعایت آن نموده است. لذا دراین تحقیق به تبیین نقش مدیریت مشارکتی بر ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان پرداخته ایم.
یافته های پژوهش حکایت ازوجود رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت مشارکتی و مولفه های مسوولیت پذیری، صداقت، وفاداری و تعهد کارکنان و رابطه منفی مدیریت مشارکتی و مولفه برتری جویی کارکناندارد. نتایج به دست آمده است بر اساس فرضیه های مورد تایید ثابت می کند که فرضیه اصلی تحقیق که نقش مدیریت مشارکتی بر ارتقاء اخلاق حرفه ای کارکنان است، تایید می گردد. در نهایت بر اساس نتایج، توصیه می نماید که بانک های به ویژه دولتی کشور برای بهبودعملکرد کارکنان و ارتقاء سطح اخلاق حرفه ای، آنان را در امور مختلف و مرتبط با تصمیم گیری سازمانی مشارکت دهند و برای تحقق این آرمان، همواره شرایط اقتضائی را که پژوهش گر جهت بهبود اخلاق حرفه ای کارکنان و افزایش میزان مشارکت آنان در امور مورد تایید قرار داده به عنوان عوامل کلیدی در موفقیت مدیریت مشارکتی بکار گیرند.