مقاله نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت
مقاله محله
مقاله مدیریت محله
مقاله مدیریت شهری
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیمورنژاد کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: مسایلی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: رﺷﺪﺳﺮﻳﻊﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در دوران ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ، نه تنها ﻫﻮﻳﺖﺷﻬﺮی و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از آن را دست خوش ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی را ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ (رﻓﻴﻌﻴﺎن و ﺗﺎﺟﺪار، ۱۳۸۷). کشورهای مختلف امروزه دریافته اند که یکی از کارکردها و استراتژی های بسیار مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم در امور مختلف از جمله امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی، آموزشی و تربیتی و فرهنگی است (لطفی، عدالتخواه، میرزایی و وزیرپور ۱۳۸۸؛ زیاری زندوی، آقاجانی و مقدم ۱۳۸۸). هدف اصلی پژوهش کنونی نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی شهروندان می باشد.
روش پژوهش: پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای می باشد و با استفاده از فرمول کوکران در کل ۴۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.
یافته ها: یافته هانشان می دهد که بین متغیر مدیریت محله و بعد مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان دهنده رابطه دو متغیر و تاثیر مدیریت محله در مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معنی داری وجود داشته و این رابطه در سطح آلفای کمتر از ۰٫۰۱ معنی دار می باشد این رابطه بین مولفه های عمرانی، برنامه های ایمنی، رفاه اجتماعی و نظارتی با مدیریت محله در سطح آلفای کمتر از ۰٫۰۱ معنی دار می باشد ولی بین مولفه زیست محیطی با مدیریت محله در سطح آلفای کمتر از ۰٫۰۵ رابطه معنی دار وجود دارد.