مقاله نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با پدیده وندالیسم (مطالعه موردی منطقه شش شهرداری تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با پدیده وندالیسم (مطالعه موردی منطقه شش شهرداری تهران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت فرهنگی
مقاله پدیده وندالیسم
مقاله الگوهای رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزآبادی فراهانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابتهاج سامه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در جامعه ما نیز امروزه مفهوم کج روی دارای مصادیق و موارد متعدد و متنوعی است که یکی از آنها پدیده وندالیسم و یا رفتارهای وندالیستی نام دارد. که در این پژوهش به نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با این مفهوم، انواع، زمینه ها، علل و راهکارهای مهار یا کنترل آن پرداخته خواهد شد. اهداف پژوهش حاضر عبارتاند از ۱) تبیین نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با وندالیسم؛ ۲) ارائه راهکارهای مدیریت فرهنگی در حوزه مدیریت شهری جهت مواجهه با مساله وندالیسم.
روش پژوهش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و از نظر روش نیز تحقیق همبستگی می باشد که در پی توصیف ابعاد، مولفه ها و شاخص های موثر بر مدیریت فرهنگی در مواجهه با وندالیسم می باشد.
یافته ها: مولفه مدیریت فرهنگی به عنوان ضعیف ترین مولفه ارزیابی می گردد که نشان از ضعف نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با پدیده وندالیسم دارد که این به معنای عدم کارایی مدیریت فرهنگی نمی باشد بلکه به معنی دور بودن از وضعیت مطلوب است که با به کار بستن تمهیدات لازم به سمت آن نیل می کنیم.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد در بین مولفه های پنج گانه مدیریت فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی با ۰٫۳۶ تاثیرگذارترین مولفه فرهنگی محسوب می شود.