مقاله نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۲۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله سرمایه فکری
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیقلی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: بازایی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری ماسوله سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمان ها، آن هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند. مطالعات نشان داده است که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین آلات و غیره)، دانش واقعا منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد.
در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در کسب مزیت رقابتی شرکت سایپا پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش، سرمایه فکری و ابعاد آن ها بر کسب مزیت رقابتی بود. در ادامه با به کارگیری آزمون فریدمن، ابعاد دو متغیر اصلی پژوهش رتبه بندی شد که در میان ابعاد مدیریت دانش، تسهیم و انتقال دانش به همراه کسب دانش و ذخیره دانش، به عنوان مهم ترین زیر معیارها انتخاب و در میان اجزای سرمایه فکری نیز سرمایه رابطه یی و سرمایه انسانی از قوت بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار بودند. در انتها نیز به کارگیری آزمون میانگین نشان داد که در میان کلیه متغیرهای تحقیق، تنها یادگیری سازمانی است که در سطح مطلوبی قرار ندارد.