سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دکتری هیدروژئولوژی، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
رقیه تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

محدوده مطالعاتی قرهضیاءالدین در شمالغربی ایران و در حوضه آبریز رودخانه ارس واقع شده است. بخش عظیمی از نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی مردم این منطقه توسط آب زیرزمینی تأمین میگردد. اقلیم این منطقه به روش آمبرژه، نیمه خشک سرد طبقهبندی شده است و میانگین بارندگی در این دشت برابر ۲۹۸میلیمتر در سال است. با توجه به هیدرروگراف واحد، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ تراز سطح آب زیرزمینی در حدود ۰/۱۱۲ متربالاآمدگی داشته است، که این امرمبین تغذیه مناسب سفره در دوره مرطوب، مناسب بودن مقدار برداشت از آبخوان در دوره خشک و امکان توسعه منابع آبی میباشد. توسعه منابع آبی همچون سایر فعالیتها نیاز به طرحهای مدیریتی دارد تا ضمن بهرهبرداری درازمدت از آبخوان از ایجاد نتایج نامطلوب همچون تنزل کیفی و کمی آب سفرهها جلوگیری به عمل آید. مدیریت صحیح آبخوان و شناخت سازوکار آن مستلزم تهیه مدل ریاضی میباشد. اولین و مهمترین گام در فرایند مدلسازی تهیه مدل مفهومی است. هدف از این تحقیق بیان چارچوب کلی تهیه مدل مفهومی، اهمیت آن در روند شبیهسازی و ارائه مدل مفهومی دشت قره ضیاءالدین است تا ضمن شناخت کامل ازمنطقه، مناطق مناسب جهت برداشت آب تعیین گردد.