سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای میکروالمنت بر روی عملکرد سویا، آزمایشی طی سال های ۸۷ و ۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی میانه با استفاده از ۶ تیمار کودی شامل تیمار اول : فوسامکو (ازت ۱۰ % ، منیزیمppm1900رویppm 200 ، فسفات ۴/۴% منگنز ۱۴۰۰ppm آهن ۸۰ppm پتاسیم ۷% مس ۱۱۰۰ppm مولیبدن ۳۰ppm با غلظت یک لیتر در هکتار تیمار دوم با فوسین آهن ۷/۷ تیمار سوم، فوسین روی ( ۷۰ %) یک لیتر در هکتار، تیمار چهارم فوسین منگنز ( ۳۰ %) دولیتر در هکتار، تیمار پنجم فوسین بر ( ۱۵% ۳/۵ لیتر درهکتار و تیمار ششم شاهد بدون مصرف کود مایع) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید. زمان محلول پاشی در دو نوبت ۴ برگی و قبل از گلدهی صورت گرفت.در این تحقیق صفاتی چون عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در نیام، تعداد نیام در بوته، عملکرد بیولوژیک با استفاده از ۱۰ نمونه از هر پلات و عملکرد در پلات اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس تیمارهای کودی از لحاظ صفات فوق نشان داد اختلاف بین تیمارها از لحاظ تعداد نیام در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنیدار بود بدین معنی که انواع کودهای میکروالمنت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر متفاوت داشتهاند. مقایسه میانگین تیمارها از لحاظ صفات ی چون تعداد نیام در بوته و عملکرد بیولوژیک و عملکرد کرت به روش دانکن نشان داد مصرف انواع میکروالمنت ها نسبت به شاهد (عدم مصرف) باعث افزایش عملکرد بطور معنیدار شده است که می توان اظه ار نمود افزایش عملکرد سویا با مصرف میکروالمنت ناشی از افزایش تعداد نیام در بوته و عملکرد بیولوژیک ممکن شده است و بیشترین عملکرد از تیمارهای محلول پاشی روی و آهن حاصل گردید که نسبت به سایر تیمارهای کودی اختلاف معنی دار داشت و نسبت به شاهد (عدم مصرف میکروالمنت) افزایش معادل ۳ تن در هکتار را نشان داده بود