مقاله نقش محدودیت منبع بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پنج رقم گندم نان واجد تیپ های رشدی متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۵۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: نقش محدودیت منبع بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پنج رقم گندم نان واجد تیپ های رشدی متفاوت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین دانه
مقاله تیپ رشد بهاره
مقاله تیپ رشد زمستانه
مقاله وزن هزار دانه
مقاله تعداد دانه در سنبله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمودی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: سراجوقی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ساسانی شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وزن دانه از مولفه های مهم عملکرد در ژنوتیپ های گندم به شمار می رود. این مولفه از یک سو به میزان مواد فتوسنتزی (منبع) موجود، به ویژه در مراحل اولیه رشد و از سوی دیگر به ظرفیت و توانایی دانه های در حال رشد (مخازن) برای ذخیره این مواد فتوسنتزی بستگی دارد. یکی از راهکارهای دستیابی به عملکرد بالا در ژنوتیپ های گندم، تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به مخازن اقتصادی یا دانه هاست. به منظور بررسی اثر محدودیت منبع بر خصوصیات کیفی پنج رقم گندم نان (کویر، نوید، الوند، نورستار و گاسپارد) واجد تیپ های رشدی متفاوت (بهاره، بینابین و زمستانه)، آزمایشی در سال ۹۱-۱۳۹۰ به صورت استریپ اسپلیت پلات (کرت های نواری خرد شده در بر گیرنده تیمارهای رقم و محدودیت منبع) در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب واقع در استان کرمانشاه اجرا شد. پارامترهای مورد ارزیابی عبارتند بودند از وزن هزار دانه، درصد پروتئین دانه، درصد نشاسته، درصد فیبر دانه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و عملکرد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن (در سطح پنج درصد) نشان داد که محدودیت منبع تاثیر معنی داری بر کاهش عملکرد ارقام ایجاد نمود. ارقام نیز از نظر عملکرد با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند به طوری که بیشترین عملکرد مربوط به رقم گاسپارد و کمترین عملکرد مربوط به رقم نورستار بود. نتایج نشان داد از نظر صفات تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله ارقام تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. به نظر می رسد ارقام زمستانه به واسطه دیررس بودن از درصد پروتئین بیشتر و درصد نشاسته کمتری برخوردارند، محدودیت منبع نیز موجب کاهش مقدار بسیاری از پارامترهای مورد ارزیابی گردید.