سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی آقامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریری روستایی، دانشگاه تربیت مد

چکیده:

یکی از پارامترهای رسیدن به رفاه و توسعه در مناطق عشایری و روستایی در یک منطقه ایجاد زیرساختهای گردشگری در آن مناطق می باشد. در این تحقیق به برسی عملکرد تآثیرات مجتمع تفریحی توریستی گنجنامه پرداخته می شود. و تبعات و اثرات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژِکی آن در محدوده مورد نظر مورد ارزیابی قرار می گیرد . روش برسی توصیف – پیمایشی و براساس اسناد و مدارک کتابخانه ایی، سایتهای اینترنتی ومطالعات میدانی بوده است. این مطالعه نشان می دهد که ایجاد مجتمع تفریحی توریستی گنجنامه بیشتر از آن که بتواند در رفاه عشایر منطقه مفید باشد دارای اثرات و تآثیرات منفی بیشماری در این مناطق بوده است