سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه پیوستگان – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علینقی فرح بخش –

چکیده:

علفکش فورام سولفورون از علفکش های گروه سولفونیل اوره است که به تازگی برای استفاده پس رویشی در مزارع ذرت ایران معرفی شده است. این علفکش می تواند روی محصولات حساس بعدی در تناوب اثر پسمانی داشته باشد. به منظور تعیین اثر پسمانی علفکش فورام سولفورون روی رشد کلزا در دو خاک با مقدار ماده آلی متفاوت، آزمایش گلخانه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملاٌ تصادفی( CRD ) در ۳ تکرار انجام گردید. کرت اصلی شامل نوع خاک (خاک بدون افزودن ماده آلی و خاک با افزودن ماده آلی) و کرت فرعی شامل درصد پسمانی علفکش فورام سولفورون با فرض باق یماندن ۰، ۳، ۶، ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ درصد از ماده تجاری توصیه شده در شرایط مزرعه بود. گلدان های با قطر ۷ سانتی متر با خاک بکر و یا خاک بکر+ ماده آلی پرشد. ۱۰ عدد بذر کلزا رقم هایولا در گلدا نها کاشته شد و تیمارهای علفکشی اعمال گردید. پس از جوانه زنی، گیاهان به ۵ نهالبذردر هر گلدان تنک شدند. گلدان ها تا ۸ هفته پس از جوانه زنی نگه داری شدند. در زمان برداشت، فراسنجه های رشد مانند ارتفاع ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک اندا مهای هوایی و زمینی انداز هگیری شد. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که علفکش فورام سولفورون در در هر دو خاک با افزودن ماده آلی و خاک بدون افزودن ماده آلی فعالیت پسمانی داشت و موجب کاهش معنی دار رشد کلزا در هم سنجی با شاهد بدون کاربرد علفکش شد. اثر پسمانی علفکش فورام سولفورون در خاک بدون افزودن ماده آلی روی کاهش فراسنجه های رشدی کلزا به طور معن یداری بیشتر از خاک با افزودن ماده آلی بود. در مقادیر پسمانی ۵/ ۱۲ درصد به بالای علفکش فورام سولفورون، برگ ها حالت زردی و بدشکلی نشان دادند. این نشانه ها با افزایش سطح علفکش رابطه خطی داشت.