سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه پیوستگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرحبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم کشاورزی

چکیده:

علفکشهای آترازین و آلاکلر بطور وسیعی در مزارع ذرت ایران برای کنترل بسیاری از علفهای هرز بهکاربرده می شود این علفکشها می توانند روی محصولات حساس بعدی د رتناوب اثر پسمانی داشته باشند به منظور تعیین اثر پسمانی مخلوط علف کش های آترازین + آلاکلر بررشد کلزا در دو خاک با مقدار ماده الی متفاوت آزمایش گلخانه ای بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی CRD در ۳ تکرار انجام گردید کرت اصلی شامل نوع خاک خاک بدون افزودن ماده الی و خاک با افزودن ماده آلی و کرت فرعی شامل اثر پسمانی مخلوط علفکشهای آترازین + آلاکلر با فرض باقی مانده ۰ ، ۳ و ۶ و ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ درصد از ماده تجارتی توصیه شده این علفکش ها در شرایط مزرعه بود برای انجام این آزمایش گلدان ها با قطر ۷ سانتی متر با خاک بکر و یا خاک بکر + ماده آلی پرشدند. ۱۰ عدد بذر کلزا رقم هایولا درگلدانها کاشته شد و تیمارهای علف کشی اعمال گردید گلدان ها تا ۸ هفته پس از جوانه زنی نگهداری شدند.