سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پوریان شهابیان – استاد یار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بهروز نوید – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
امین ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

اعمال معیارهای زیست محیطی در طراحی محیط های شهری می تواند تحولات عمده ا ی را در ساختاربافت سیما و کیفیت محیط شهری در پی داشته ااشد. در این میان ملاحظا زیست محیطی و توجه به نقطه نظرهای مختلف تکنیکی دربرخورد با رودتانه از مسایل مهم توسعه پایدار رودتانه اه شمار می آیند. پژوهش حاضر اا استفاده از روش کتابخانه ای به منظور جمع آور ی اسناد و مدارک مرتبط، مؤلفه ها و معیارهای ارتقای محیط زیست شهر را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و با بهره گیری ازمفاهیم زیست محیطی، تجارب جهانی و نظریه های ارائه شده در این زمینه، تلاش شده استبا تجزیه و تحلیل و همپوشانی مجموعه معیارها و شاخص های بدست آمده، به یکسری معیارها و شاخص دست یابد که به عنوان مولفه های زیست محیطی درطراحی رودخانه مورد استفاده واقع شود. طراحی رودتانه ها مورد استفاده واق شود