مقاله نقش قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقاء ظرفیت پاسخگویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقاء ظرفیت پاسخگویی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صورتحساب عملکرد
مقاله حسابداری تعهدی
مقاله مسوولیت پاسخگویی
مقاله بودجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غلامپور سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزارشگری مالی دولتی در واقع مرکز ثقل پاسخگویی دولت، به مردم و پاسخ خواهی مردم از دولت، است و مردم از طریق نظام گزارشگری مالی کارآمد، قادر خواهند بود از چگونگی ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداری اموال و دارایی ها، مطلع شوند و عملکرد مسوولان را مورد ارزیابی قرار دهند.
در این پژوهش، نقش قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقای ظرفیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که مهمترین و تنها صورت مالی دولت است، بررسی و ارزیابی شده است. لذا در این زمینه، عوامل تاثیرگذار در ظرفیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد، شناسایی و تا حد امکان، به ارائه پیشنهادهایی پرداخته می شود.
روش پژوهش بکار گرفته شده، توصیفی – پیمایشی است که طی آن، از طریق بررسی های میدانی، سوالات در قالب سه فرضیه مطرح و به نظر خواهی پاسخگویان گذاشته شد. برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید که در این پژوهش تعداد ۱۰۸ نمونه از جامعه آماری، انتخاب و پرسشنامه ها در بین نمونه آماری، توزیع گردید.
اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون چی دو کارل پیرسون، ضریب چوپروف و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان خطای احتمالی در کلیه فرضیه ها ۵% در نظر گرفته شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقا ظرفیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد نقش بسزایی دارد، ولی اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد، پاسخگوی انتظارات استفاده کنندگان از این صورتحساب نیست. اما طی سال های اخیر، در محتوای اطلاعاتی این صورتحساب، بهبود حاصل شده است.