سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادر مختاری افراکتی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان و وکیل پایه یک دادگستری،
ابراهیم علی عسگری – کارشناسی ارشد فقه وحقوق

چکیده:

این مقاله با اتکا به روش پژوهشی به بررسی نقش قواعد فقهی در شکوفائی تولید ملی و رونق اقتصادی پرداخته ایم. مهمترین سؤال مطرح شده در این مقاله این است که آیا قواعد فقهی مناسبی برای رشد وشکوفائی جامعه اسلامی در عرصه تولید وجود دارد؟ و نقش قواعد فقهی در زمینه تولید ملی چیست؟ هدف از این مقاله نشان دادن جایگاه قواعد فقهی در توسعه و شکوفائی اقتصادی به ویژه با توجه به ابعادگوناگون در عرصه تولید است. از قبیل؛ تاکید قواعد فقهی بر تعاون و مشارکت مسلمانان در امر تولید، عدم سلطه بیگانه بر بازار تولید، مقابل با مدیریت غلط منابع تولید مانند: اسراف، بازاریابی برای تولید کنندهمسلمان در سایر کشورها، انحصاری کردن بازار مسلمانان برای تولید کننده مسلمان، عدم وضع قوانینی که موجب ضرر رسیدن به خط تولید جامعه گردد، حمایت از چرخه تولید در برابر عوامل اختلال در تولیدملی و اقتصاد کشور که باعث به وجود آمدن بازار سیاه و کمیابی مواد اولیه میشوند. همچنین قواعدی در فقه موجود است که به مصلحت در تولید توجه ویژهای دارند. در نتیجه مشاهده میشود که قواعد فقهی برای به کمال رساندن چرخه تولید ملی قابلیت چشمگیری دارد و نقش بسیار قابل توجهی را ایفا می کنند