سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدجعفر آجورلو – استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
مسعود باپیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده:

دسترسی و کنترل آبراههای بینالمللی، همواره یکی از اهداف قدرتهای بزرگ و جهانی بوده است؛ خلیج فارس بهعنوان یکی از مناطق استراتژیک دنیا بهجهت دارا بودن، چهار عامل موقعیت جغرافیایی(راهبردی)، بازار ورود و مصرف کالا و تجهیزات ۲۰ ) و همچنین پیوند دادن سه قاره اروپا، : نظامی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نقش فرهنگی و ایدئولوژیکی(حافظنیا؛ ۱۳۷۱ آسیا و آفریقا بههم و در گذشته بهدلیل نزدیکی به شوروی و ارتباط با دریای عمان و اقیانوس هند و اینکه کوتاهترین راه دسترسی ۱۱ )؛ در این میان، تنگه هرمز : به هندوستان بوده همیشه، مورد توجه قدرتهای فرامنطقهای، قرار داشته است(جعفریولدانی؛ ۱۳۸۱ ۳۰ )؛ جمهوری : تنها راه تنفسی خلیج فارس برای دسترسی به آبهای آزاد است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند(نامی؛ ۱۳۸۶ اسلامی ایران بهعنوان بزرگترین قدرت در میان هشت کشور ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و در دست داشتن کرانههای شمالی تنگه هرمز از زمان حضور قدرتهای فرامنطقهای، مترصد فراهم نمودن زمینههای کنترل این آبراه بینالمللی بوده است و در این جهت همواره سعی نموده از امکاناتی که موقعیت جغرافیایی سرزمینش در اختیار میگذارد بهره گیرد؛ لذا مقاله حاضر در صدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و میدانی به مطالعه و بررسی نقش قشم و جزایر اقماری آن در کنترل این آبراه بینالمللی بپردازد. بهنظر میرسد با توجه به اینکه تنگه هرمز، نقش مهمی در امنیت تأمین انرژی دنیا، بازی میکند و در عصر حاضر که موشکهای هستهای و قارهپیما در استراتژیهای نظامی، حرف اول را میزند؛ قشم و جزایر اقماری آن بهعنوان پاشنههای دفاعی، همچون یک ناو ثابت در دریا، بتوانند نقش مهم آفندی و پدافندی را ایفا نمایند.