سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

مرضیه گودرزی – استاد دانشگاه آزاد

چکیده:

این پژوهش بخشی از یک تحقیق گسترده پیرامون طرح انتقال آب طرح انتقال آب کوهرنگ کارون به زاینده رود از عصر صفوی تا روزگار حاضر میب اشد که با راهنمایی های استادان درطول یک دههمطالعه پدیدار شده است ایننوشتار تلاش دارد تا به شکلی اساسی و براساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی به دقایق و ظرایف موجود درانجام این طرح ملی از روزگار شاه طهماسب اول صفوی به بعد بپردازد و ریشه های آغاز یک فعالیت اساسی درسطح ایران مرکزی را دردوران پرشکوه صفوی مشخص دارد امید است درآتیه نزدیک صورت نهایی این پژوهش دراختیار تاریخ دوست صفویه شناس قرار داده شود درمقاله حاضر نویسنده موارد ذیل را بطور مفصل مورد بررسی و قرار داده نقب تونل شاهی اولین کلنگ طرح انتقال آب ازکوهرنگ کارون به زاینده رود ترعه آبراهه عباسی شاه جوی کرنگ دومین کلنگ طرح انتقال آب از کوهرنگ کارون به زاینده رود طرح عملی با راه حلی غیرممکن ادامه حفریات ترعه آبراهه عباسی شاه جوی کرنگ سومین کلنگ طرح انتقال آب از کوهرنگ کارون به زاینده رود ادامه حفریات ترعه آبراهه عباسی شاه جوی کرنگ چهارمین کلنگ طرح انتقال آب از کوهرنگ کارون به زاینده رود نامه شهقلی خان اعتماد الدوله به لوئی چهاردهم ادامه حفریات ترعه آبراهه عباسی شاه جوی کرنک پنجمین کلنگ طرح انتقال آب از کوهرنگ کارون به زاینده رود نامه شاهقلی خان اعتماد الدوله به لویی چهاردهم نقب تونل شاهی